Caibidlí

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19

Sean-Tiomna

Tiomna Nua

Eagna 12 An Bíobla Naofa 1981 (ABN)

1. Óir tá do spiorad domhillte féin i ngach uile ní.

2. Beagán ar bheagán, mar sin,ceartaíonn tú na daoine a dhéanann peacaí;cuireann tú a gcionta i gcuimhne dóibhagus tugann tú rabhadh dóibh fúthud'fhonn go scarfar iad ón olcagus go gcuirfidh siad a muinín ionatsa, a Thiarna.

I gCás Chanán

3. B'fhuath leat go deimhin seanáitritheoirí do thíre naofa

4. mar gheall ar na nósanna fíorghráiniúla asarlaíochtaagus na deasghnátha mínaofa a chleachtaídís.

5. Dúnmharfoirí éadrócaireacha leanaí ba ea iad,daoine a chaitheadh fleánna íobartachaa n‑ití feoil agus fuil dhaonna lena linn,daoine a glacadh isteach [i saobhchreideamh mire],

6. tuismitheoirí a bhásaigh naíonáin gan chosaint lena lámha féin.Chinn tú ar iad a dhíothú le lámha ár sinsear,

7. ionas go bhfaigheadh an tír ab ansa leatthar gach tír eile sa domhana dhíol de choilínigh i gclann mhac Dé.

8. Mar sin féin, ó ba dhaoine iad,chaith tú leo go trócaireach,mar sheol tú cearnabháin chucu,mar réamtheachtairí roimh d'armchun iad a dhísciú diaidh ar ndiaidh.

9. Ní amhlaidh nach raibh sé ar do chumasa ligean do na fíréinna héagráifigh a threascairt i gcath riarthanó iad a dhísciú le beithígh alltanó le haon fhocal géar amháin ar an toirt.

10. Nuair nár imir tú díoltas orthuach diaidh ar ndiaidh, áfach,thug tú ré aithrí dóibh,bíodh gur mhaith ab eol duit,gur tháinig siad de dhrochphóragus go raibh an urchóid iontu ó dhúchasagus nach dtiocfadh athrú dá laghadar a meon go brách na breithe,

11. mar ba mhallaithe an cine iad ón tosach.Ní amhlaidh ach oireadgur le teann eagla roimh dhuine éiginnár agair tú a ndrochbhearta orthu.

12. Óir cé ar féidir dó a rá leatsa:“Céard atá déanta agat?”Nó cé a chuirfidh in aghaidh do bhreithiúnais-sé?Cé a chúiseoidh thú i ndíothú ciníochaar tú féin a chruthaigh iad?Nó cé a thiocfaidh os do chomhair sa chúirtchun cúis choirpeach a agairt leat?

13. Níl aon Dia eile ann seachas thú féina bhfuil cúram na cruinne airle go gcaithfeá-sa a chruthú dónár thug tú breith éagórach uait riamh.

14. Ní féidir le rí nó le tíoránach ar bithaghaidh a thabhairt ort ach oireadmar gheall orthu siúd a smachtaigh tú.

15. Ach ós cóir tú féin, is go cóir a riarann tú gach ní,mar is é do mheas nach mbeadh sé ag teacht le do chumhachtaon duine a dhaoradh nach mbeadh pionós tuillte aige.

16. Óir is í do chumhachtsa tobar na córa;is é an tiarnas atá agat ar an uile nía thugann ort iad go léir a choigilt.

17. Taispeánann tú do chumhachtnuair nach dtugtar aitheantas d'iomláine do nirtagus daorann tú sotal na ndaoine a bhfuil eolas acu air.

18. Ach cé go bhfuil cumhacht iomlán agatis cneasta an bhreith a thugann túagus rialaíonn tú sinn le trócaire.Óir, cibé uair is toil leat é,is féidir duit do chumhacht a chur i bhfeidhm.

Ceacht

19. Mhúin tú do do phobal leis na bearta sinnach foláir don fhíréan bheith cineálta;agus chuir tú dóchas láidir i gcroíthe do chlainnede bhrí go dtugann tú maithiúnas i bpeacaí.

20. Óir má chuir tú pionós ar naimhde do sheirbhíseach féin- daoine a raibh an bás tuillte acu -lena leithéid sin de chúram agus de bhoigéis,agus cairde agus caoi á dtabhairt agat dóibhchun an urchóid a chur díobh,

21. nach go géarchúiseach chomh maitha thug tú breith ar do mhuintir féin,dream a ndearna tú lena sinsir conarthaí faoi mhionna raibh gealltanais iontu a bhí ag tuar na maitheasa?

22. Mar sin de, tugann tú ceacht dúinnenuair a smachtaíonn tú ár naimhde [le barr measarthachta],le hionchas go ndéanfaimid dianmhachnamh ar do chineáltasnuair a bheidh breith á tabhairt againn,agus go mbeimid ag súil le trócaire uaitse,nuair a bheidh breith á tabhairt orainn féin.

Smachtú na nÉigipteach

23. Dá bhrí sin, na drochdhaoine a bhí ag tabhairt a saoil le baois,chiap tú iad lena n‑íola gráiniúla féin,

24. mar bhí siad tar éis dul rófhada ar strae ar an mbóthar mícheart.Is amhlaidh a mealladh iad mar pháistí baothasa chaoi go raibh meas déithe acuar na hainmhithe ba tháire agus ba shuaraí a bhí ann.

25. Dá dheasca sin, chuir tú mionphionós orthu ar dtúschun fonóid a dhéanamh fúthu mar a dhéanfá faoi pháistí gan chiall.

26. Ach nuair nár cuireadh comhairle orthule mionphionóis a d'oirfeadh do pháistí,bhí pionós le fulaingt acu ab fhiú do Dhia a ghearradh orthu.

27. Óir, nuair a bhí siad ag fulaingt,tháinig olc orthu chun na nithe ar mheas siad gur dhéithe iadde bhrí gur tríothu-san a smachtaíodh iad;rud eile, chonaic siad agus d'aithin siad gurbh é an fíorDhia éan té a raibh siad tar éis diúltú dó roimhe sin.Sin é an fáth ar gearradh orthu an pionós ba dhéine dá raibh ann.