Vanha Testamentti

Uusi Testamentti

Nehemia 12:1-17 Biblia 1776 (FI1776)

1. Nämät ovat papit ja Leviläiset, jotka menivät ylös Serubbabelin Sealtielin pojan ja Jesuan kanssa: Seraja, Jeremia, Esra,

2. Amaria, Malluk, Hattus,

3. Sekania, Rehum, Meremot,

4. Iddo, Ginetoi, Abia,

5. Mijamin, Maadia, Bilga,

6. Semaja, Jojarib, Jedaja,

7. Sallu, Amok, Hilkia ja Jedaja: nämät olivat pappein ja heidän veljeinsä päämiehet Jesuan aikana.

8. Ja Leviläiset: Jesua, Binnui, Kadmiel, Serebia, Juuda ja Mattania kiitosvirtten päällä, hän ja hänen veljensä;

9. Bakbukia ja Unni veljinensä olivat vartiana heidän tykönänsä.

10. Jesua siitti Jojakimin, Jojakim siitti Eljasibin, Eljasib siitti Jojadan,

11. Jojada siitti Jonatanin, Jonatan siitti Jadduan.

12. Ja Jojakimin aikana olivat nämät ylimmäiset isät pappein seassa: Serajasta Meraja, Jeremiasta Hanania,

13. Esrasta oli Mesullam, Amariasta Johanan,

14. Mallukista Jonatan, Sebaniasta Joseph,

15. Harimista Adna, Merajotista Helkai,

16. Iddosta Sakaria, Ginthonista Mesullam,

17. Abiasta Sikri, Minjaminista ja Moadiasta Piltai,

Lue täydellisestä luku Nehemia 12