کتاب عهد عتیق

عهد جدید

1 Kings 3:18 Today's Persian Version (TPV)

سه روز بعد از تولّد فرزندم، این زن هم صاحب کودکی شد. ما دو نفر تنها بودیم و به جز ما کس دیگری در خانه نبود.

خوانده شده فصل کامل 1 Kings 3

نمایش آیه 1 Kings 3:18 زمینه