کتاب عهد عتیق

عهد جدید

1 Kings 20:38 Today's Persian Version (TPV)

نبی صورت خود را با پارچه‌ای پوشاند تا ناشناس باشد و در کنار جاده رفت و منتظر عبور پادشاه اسرائیل ایستاد.

خوانده شده فصل کامل 1 Kings 20

نمایش آیه 1 Kings 20:38 زمینه