کتاب عهد عتیق

عهد جدید

یوشع 17:3 Today's Persian Version (TPV)

صلفحاد پسر حافر پسر جلعاد پسر ماخیر پسر منسی پسری نداشت، بلکه دارای چند دختر بود به نامهای، محله، نوعه، حجله، ملکه و ترصه.

خوانده شده فصل کامل یوشع 17

نمایش آیه یوشع 17:3 زمینه