کتاب عهد عتیق

عهد جدید

یوشع 16:4 Today's Persian Version (TPV)

پس فرزندان یوسف، یعنی طایفهٔ منسی و افرایم سهم زمین خود را گرفتند.

خوانده شده فصل کامل یوشع 16

نمایش آیه یوشع 16:4 زمینه