کتاب عهد عتیق

عهد جدید

نحمیا 13:12 Today's Persian Version (TPV)

آنگاه دوباره تمام قوم اسرائیل آوردن ده یک غلّه، شراب و روغن زیتون را به انبارهای معبد بزرگ آغاز کردند.

خوانده شده فصل کامل نحمیا 13

نمایش آیه نحمیا 13:12 زمینه