کتاب عهد عتیق

عهد جدید

ناحوم 3:14 Today's Persian Version (TPV)

چون بزودى محاصره مى‌شوى آب ذخیره کن، قلعه‌هایت را محکم کن و گِل را آماده ساز و براى ساختن دیوارهایت خشت بزن.

خوانده شده فصل کامل ناحوم 3

نمایش آیه ناحوم 3:14 زمینه