کتاب عهد عتیق

عهد جدید

لاویان 5:18 Today's Persian Version (TPV)

به عنوان قربانی جبران خطا او باید یک قوچ یا بُز سالم و بی‌عیب، که قیمت آن به نرخ رسمی تعیین شده باشد بیاورد. کاهن آن قربانی را به عنوان کفّارهٔ گناه ناخواستهٔ او تقدیم کند و او بخشیده خواهد شد.

خوانده شده فصل کامل لاویان 5

نمایش آیه لاویان 5:18 زمینه