کتاب عهد عتیق

عهد جدید

غزل غزلها 5:7 Today's Persian Version (TPV)

پاسبانان شب مرا یافتند،مرا زدند و زخمی کردند.نگهبانان دیوارهای شهر، قبای مرا ربودند.

خوانده شده فصل کامل غزل غزلها 5

نمایش آیه غزل غزلها 5:7 زمینه