کتاب عهد عتیق

عهد جدید

غزل غزلها 3:9 Today's Persian Version (TPV)

سلیمان پادشاه برای خود یک تخت روان از چوب لبنان ساخته است.

خوانده شده فصل کامل غزل غزلها 3

نمایش آیه غزل غزلها 3:9 زمینه