کتاب عهد عتیق

عهد جدید

عزرا 7:24 Today's Persian Version (TPV)

شما را از گرفتن هر نوع مالیات از کاهنان، لاویان، سرایندگان، نگهبانان، خادمان و هر که به معبد بزرگ وابسته است، منع می‌کنم.

خوانده شده فصل کامل عزرا 7

نمایش آیه عزرا 7:24 زمینه