کتاب عهد عتیق

عهد جدید

عزرا 5:10 Today's Persian Version (TPV)

ما اسامی آنها را پرسیدیم تا بتوانیم شما را از نام کسانی‌که این کار را رهبری می‌کنند، مطّلع سازیم.

خوانده شده فصل کامل عزرا 5

نمایش آیه عزرا 5:10 زمینه