کتاب عهد عتیق

عهد جدید

عاموس 6:3 Today's Persian Version (TPV)

شما فکر روز مصیبتی را که بر سر شما می‌آید از خود دور می‌کنید، امّا با کردار زشتتان آن روز بد را به خود نزدیکتر می‌سازید.

خوانده شده فصل کامل عاموس 6

نمایش آیه عاموس 6:3 زمینه