کتاب عهد عتیق

عهد جدید

سوگنامه 5:12 Today's Persian Version (TPV)

رهبران ما را به دار آویخته‌اندو به ریش‌سفیدان ما بی‌احترامی شده است.

خوانده شده فصل کامل سوگنامه 5

نمایش آیه سوگنامه 5:12 زمینه