کتاب عهد عتیق

عهد جدید

سوگنامه 3:11 Today's Persian Version (TPV)

مرا از راهم به گوشه‌ای برده و پاره پاره‌ام نمود و ترک گفت.

خوانده شده فصل کامل سوگنامه 3

نمایش آیه سوگنامه 3:11 زمینه