کتاب عهد عتیق

عهد جدید

زکریا 1:18 Today's Persian Version (TPV)

در رؤیای دیگر چهار شاخ گاو دیدم.

خوانده شده فصل کامل زکریا 1

نمایش آیه زکریا 1:18 زمینه