کتاب عهد عتیق

عهد جدید

روت 2:14 Today's Persian Version (TPV)

در وقت ناهار بوعز به روت گفت: «بیا، کمی از این نان بردار و در غذا فرو کن.» پس روت در کنار بقیّهٔ کارگران نشست و بوعز قدری غلّهٔ برشته به او داد. روت آن‌قدر خورد تا سیر شد و قدری هم باقی ماند.

خوانده شده فصل کامل روت 2

نمایش آیه روت 2:14 زمینه