کتاب عهد عتیق

عهد جدید

دوم پادشاهان 9:35 Today's Persian Version (TPV)

امّا هنگامی‌که بیرون رفتند تا او را دفن کنند، فقط کاسهٔ سر و استخوانهای دست و پای او را یافتند.

خوانده شده فصل کامل دوم پادشاهان 9

نمایش آیه دوم پادشاهان 9:35 زمینه