کتاب عهد عتیق

عهد جدید

دوم پادشاهان 18:11 Today's Persian Version (TPV)

امپراتور آشور، مردم اسرائیل را اسیر کرده به آشور برد. بعضی از آنها را در شهر حَلَح، بعضی را در کنار رود خابور، در ناحیه جوزان و بعضی را در شهرهای مادها جای داد.

خوانده شده فصل کامل دوم پادشاهان 18

نمایش آیه دوم پادشاهان 18:11 زمینه