کتاب عهد عتیق

عهد جدید

دوم سموئیل 10:9 Today's Persian Version (TPV)

هنگامی که یوآب دید که باید در دو جبهه مبارزه کند، گروهی از بهترین رزمندگان سپاه را انتخاب کرده، آنها را برای مقابله با سوریان آماده کرد.

خوانده شده فصل کامل دوم سموئیل 10

نمایش آیه دوم سموئیل 10:9 زمینه