کتاب عهد عتیق

عهد جدید

دوم تواریخ 23:13 Today's Persian Version (TPV)

هنگامی‌که نگاه کرد، دید که پادشاه جلوی دروازه در کنار ستونش ایستاده و فرماندهان و شیپورچی‌ها نزد وی ایستاده‌اند و همهٔ مردم سرزمین شادی می‌کنند و شیپورها را به صدا در آورده‌اند و سرایندگان با سازهای خود جشن را رهبری می‌کنند، جامهٔ خود را درید و فریاد زد: «خیانت! خیانت!»

خوانده شده فصل کامل دوم تواریخ 23

نمایش آیه دوم تواریخ 23:13 زمینه