کتاب عهد عتیق

عهد جدید

دوم تواریخ 16:13 Today's Persian Version (TPV)

آنگاه آسا با نیاکان خود خوابید، و در سال چهل و یکم سلطنتش در گذشت.

خوانده شده فصل کامل دوم تواریخ 16

نمایش آیه دوم تواریخ 16:13 زمینه