کتاب عهد عتیق

عهد جدید

خروج 30:37 Today's Persian Version (TPV)

نباید برای خودتان با این تركیب عطریّات بسازید بلکه این بُخور را به‌خاطر خداوند، مقدّس بدانید.

خوانده شده فصل کامل خروج 30

نمایش آیه خروج 30:37 زمینه