کتاب عهد عتیق

عهد جدید

جامعه 7:9 Today's Persian Version (TPV)

زود خشمگین نشوید، زیرا کسی‌که زود خشمگین می‌شود احمق است.

خوانده شده فصل کامل جامعه 7

نمایش آیه جامعه 7:9 زمینه