کتاب عهد عتیق

عهد جدید

جامعه 7:4 Today's Persian Version (TPV)

شخص دانا دربارهٔ مرگ می‌اندیشد، ولی مرد احمق در پی عیش و نوش است.

خوانده شده فصل کامل جامعه 7

نمایش آیه جامعه 7:4 زمینه