کتاب عهد عتیق

عهد جدید

تثنیه 32:52 Today's Persian Version (TPV)

آن سرزمینی را که به قوم اسرائیل می‌دهم از دور می‌بینی، امّا وارد آن نخواهی شد.»

خوانده شده فصل کامل تثنیه 32

نمایش آیه تثنیه 32:52 زمینه