کتاب عهد عتیق

عهد جدید

تثنیه 14:25 Today's Persian Version (TPV)

آنگاه آنها را بفروشید و پولش را به مکانی که خداوند برای پرستش خود برگزیده ببرید.

خوانده شده فصل کامل تثنیه 14

نمایش آیه تثنیه 14:25 زمینه