کتاب عهد عتیق

عهد جدید

ایّوب 29:12 Today's Persian Version (TPV)

زیرا من به داد مردم فقیر می‌رسیدمو به یتیمانِ بی‌کس کمک می‌کردم.

خوانده شده فصل کامل ایّوب 29

نمایش آیه ایّوب 29:12 زمینه