کتاب عهد عتیق

عهد جدید

ایّوب 14:22 Today's Persian Version (TPV)

او فقط درد خود را احساس می‌کندو برای خود ماتم می‌گیرد.

خوانده شده فصل کامل ایّوب 14

نمایش آیه ایّوب 14:22 زمینه