کتاب عهد عتیق

عهد جدید

اول تواریخ 3:24 Today's Persian Version (TPV)

هفت پسر الیوعینای: هودایا، الیاشیب، فلایا، عقوب، یوحانان، دلایاع و عنانی بودند.

خوانده شده فصل کامل اول تواریخ 3

نمایش آیه اول تواریخ 3:24 زمینه