کتاب عهد عتیق

عهد جدید

امثال 11:24 Today's Persian Version (TPV)

برخی از مردم، پول خود را سخاوتمندانه خرج می‌کنند ولی دارایی آنها بیشتر می‌شود. برخی خیلی خسیس هستند و هر روز فقیرتر می‌شوند.

خوانده شده فصل کامل امثال 11

نمایش آیه امثال 11:24 زمینه