کتاب عهد عتیق

عهد جدید

اعداد 24:6 Today's Persian Version (TPV)

همچون درختان عودی که خداوند به دست خود کاشته باشد،و چون درختان سدر کنار جویبارها.

خوانده شده فصل کامل اعداد 24

نمایش آیه اعداد 24:6 زمینه