کتاب عهد عتیق

عهد جدید

اعداد 1:54 Today's Persian Version (TPV)

به این ترتیب آنچه را که خداوند، توسط موسی امر فرموده بود، قوم اسرائیل بجا آورد.

خوانده شده فصل کامل اعداد 1

نمایش آیه اعداد 1:54 زمینه