کتاب عهد عتیق

عهد جدید

اشعیا 35:6 Today's Persian Version (TPV)

آدمهای لنگ، مثل آهو جست و خیز می‌کنند، می‌رقصند،و آنهایی که لال هستند، با شادی فریاد می‌زنند.نهرهای آب در بیابان خشک جاری خواهد شد.

خوانده شده فصل کامل اشعیا 35

نمایش آیه اشعیا 35:6 زمینه