کتاب عهد عتیق

عهد جدید

استر 10:2 Today's Persian Version (TPV)

تمام کارهای بزرگ و باشکوه او و همچنین شرح اینکه چگونه مردخای به این مقام عالی ارتقاء یافت، در کتاب تاریخ پادشاهان پارس و ماد ثبت شده است.

خوانده شده فصل کامل استر 10

نمایش آیه استر 10:2 زمینه