کتاب عهد عتیق

عهد جدید

ارمیا 17:17 Today's Persian Version (TPV)

مرا دچار وحشت نکن؛ در سختی‌ها تو تنها پناهگاه من هستی.

خوانده شده فصل کامل ارمیا 17

نمایش آیه ارمیا 17:17 زمینه