کتاب عهد عتیق

عهد جدید

ارمیا 16:16 Today's Persian Version (TPV)

خداوند می‌گوید: «من ماهیگیران بسیاری می‌فرستم تا این قوم را صید کنند. بعد از آن شکارچیان زیادی خواهم فرستاد تا در هر کوه و تپّه و در غارهای میان صخره‌‌ها آنها را شکار کنند.

خوانده شده فصل کامل ارمیا 16

نمایش آیه ارمیا 16:16 زمینه