کتاب عهد عتیق

عهد جدید

یوحنا 5:18 Today's Persian Version (TPV)

این سخن، یهودیان را در كشتن او مصمّم‌تر ساخت. چون او نه تنها سبت را می‌شکست، بلكه خدا را پدر خود می‌خواند و به این طریق خود را با خدا برابر می‌ساخت.

خوانده شده فصل کامل یوحنا 5

نمایش آیه یوحنا 5:18 زمینه