کتاب عهد عتیق

عهد جدید

یوحنا 4:34 Today's Persian Version (TPV)

عیسی به ایشان گفت: «غذای من این است كه ارادهٔ فرستندهٔ خود را بجا آورم و كارهای او را انجام دهم.

خوانده شده فصل کامل یوحنا 4

نمایش آیه یوحنا 4:34 زمینه