کتاب عهد عتیق

عهد جدید

یوحنا 14:31 Today's Persian Version (TPV)

امّا برای اینكه جهان بداند كه من پدر را دوست دارم، دستورات او را به طور كامل انجام می‌دهم. برخیزید از اینجا برویم.

خوانده شده فصل کامل یوحنا 14

نمایش آیه یوحنا 14:31 زمینه