کتاب عهد عتیق

عهد جدید

یهودا 1:2 Today's Persian Version (TPV)

رحمت و آرامش و محبّت در میان شما روز افزون باد.

خوانده شده فصل کامل یهودا 1

نمایش آیه یهودا 1:2 زمینه