کتاب عهد عتیق

عهد جدید

یعقوب 5:16 Today's Persian Version (TPV)

نزد یكدیگر به گناهان خود اعتراف نمایید و برای یكدیگر دعا كنید تا شفا یابید. دعای صمیمانهٔ شخص عادل و نیک بسیار مؤثّر است.

خوانده شده فصل کامل یعقوب 5

نمایش آیه یعقوب 5:16 زمینه