کتاب عهد عتیق

عهد جدید

یعقوب 2:9 Today's Persian Version (TPV)

امّا اگر بین اشخاص از روی ظاهر آنها تبعیض قایل شوید، مرتكب گناه شده‌اید و شریعت، شما را به عنوان خطا‌كار محكوم می‌نماید.

خوانده شده فصل کامل یعقوب 2

نمایش آیه یعقوب 2:9 زمینه