کتاب عهد عتیق

عهد جدید

یعقوب 2:11 Today's Persian Version (TPV)

زیرا همان كسی‌كه گفت: «زنا نكن.» همچنین گفته است: «قتل نكن.» پس اگر تو زنا نکنی ولی مرتكب قتل شوی، باز هم شریعت را شكسته‌ای.

خوانده شده فصل کامل یعقوب 2

نمایش آیه یعقوب 2:11 زمینه