کتاب عهد عتیق

عهد جدید

کولسیان 3:21 Today's Persian Version (TPV)

ای پدران، بر فرزندان خود زیاد سخت نگیرید مبادا دلسرد شوند.

خوانده شده فصل کامل کولسیان 3

نمایش آیه کولسیان 3:21 زمینه