کتاب عهد عتیق

عهد جدید

کولسیان 1:5 Today's Persian Version (TPV)

امید شما به آنچه در عالم بالا در انتظار شماست، باعث این ایمان و محبّت است. وقتی پیام حقیقی یعنی انجیل برای اولین بار به شما رسید، از این امید باخبر شدید.

خوانده شده فصل کامل کولسیان 1

نمایش آیه کولسیان 1:5 زمینه