کتاب عهد عتیق

عهد جدید

کارهای رسولان 25:15 Today's Persian Version (TPV)

وقتی به اورشلیم رفتم، سران كاهنان و مشایخ یهود از او رسماً به من شكایت كردند و تقاضای محكومیّت او را داشتند.

خوانده شده فصل کامل کارهای رسولان 25

نمایش آیه کارهای رسولان 25:15 زمینه