کتاب عهد عتیق

عهد جدید

مکاشفهٔ یوحنا 17:3 Today's Persian Version (TPV)

آن فرشته، مرا در روح به بیابان برد و در آنجا زنی را دیدم كه بر حیوان وحشی سرخ رنگی سوار بود. بدن این حیوان، از نامهای کفرآمیز پوشیده و دارای هفت سر و ده شاخ بود.

خوانده شده فصل کامل مکاشفهٔ یوحنا 17

نمایش آیه مکاشفهٔ یوحنا 17:3 زمینه