کتاب عهد عتیق

عهد جدید

مرقس 14:72 Today's Persian Version (TPV)

درست در همان وقت خروس برای دومین بار بانگ زد. پطرس به‌یاد آورد كه عیسی به او فرموده بود: «پیش از اینكه خروس دو مرتبه بانگ بزند، تو سه بار خواهی گفت كه مرا نمی‌شناسی.» و به گریه افتاد.

خوانده شده فصل کامل مرقس 14

نمایش آیه مرقس 14:72 زمینه